promo

Energetické využití odpadu

Historie spalování

historieV roce 1904 bylo usnesením městského zastupitelstva v Brně rozhodnuto o zbudování spalovny odpadů. Byla to první spalovna na území Rakousko-Uherska postavená na základě ověřené technologie z německého Dortmundu a Hannoveru, kde byl použit spalovací systém firmy ALFONS CUSTODIS z Vídně. Vlastní stavba započala na podzim roku 1904 a už 24. 8. 1905 vyrobila Spalovna zemského hlavního města Brna první elektrickou energii z odpadu.

V hlavní budově byla umístěna spalovací pec, která měla sedm spalovacích komor ve spojení s BABCOCK-WILCOXOVÝM parním kotlem s připojením na PARSONOVU turbínu. Spalovna pracovala denně 11 hodin, přičemž spalovala průměrně 27,45 tuny odpadu za den. Svému účelu spalovna sloužila do roku 1941 a v posledních dnech druhé světové války byla vybombardována. Snaha o znovuobnovení spalovny ve městě Brně se datuje od roku 1946, avšak realizovat tento záměr trvalo více než 40 let.

Spalovna 20. století

Stavba nové spalovny byla zahájena v roce 1984 a zkušební provoz v lednu roku 1989. Generálním dodavatelem technologické části byla ČKD Dukla Praha a dodavatelem stavební části Průmyslové stavby Brno. Stavba byla řešena jako uzavřený ucelený komplex s prvním stupněm čištění spalin, tj. odloučení pevného úletu ze spalin na elektrostatických odlučovačích. Kotelna byla osazena třemi kotli s válcovými rošty (6 válců) systém Düsseldorf. Pro všechny tři spalovací kotle byl navržen jeden komín s výškou 125 metrů. V roce 1994 byl dobudován další stupeň čištění spalin na bázi polosuché vápenné metody rozšířené o dávkování aktivního uhlí do proudu spalin. Licenzorem stavby byla švédská firma ABB Fläkt. V říjnu 2004 byla instalována technologie čištění spalin pro snížení oxidu dusíku metodou selektivní nekatalytické redukce oxidu dusíku (SNCR).

Novodobé zařízení na energetické využívání odpadu

získalo své parametry realizací projektu Odpadové hospodářství Brno (OHB), který byl spolufinancován Evropskou unií, Státním fondem životního prostředí, Statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a.s. Účelem a cílem projektu Odpadové hospodářství Brno bylo vybudovat s optimálním využitím stávajících zařízení a budov spalovny, včetně dopravních (příjmových) kapacit, komplex třídění, recyklace a energetického využití komunálního odpadu s kogenerací, tj. kombinovanou výrobou tepelné a elektrické energie tak, aby zařízení splňovalo emisní limity a stanovené technické podmínky provozu. Cílem společnosti je zajistit pro vyprodukovanu škváru výrobkový certifikát tak, aby vyhověla podmínkám pro využití ve stavebnictví a při rekultivaci. Instalací dotřiďovací linky je umožněno materiálové dotřídění separovaných složek komunálního odpadu.