promo

Energetické využití odpadu

Výhody zařízení na energetické využívání odpadu

  • využití uvolněné tepelné energie ze spalovacího procesu k výrobě tepelné a elektrické energie
  • úspora primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energie
  • redukce hmotnosti odpadu na 28 % původních hodnot
  • redukce objemu o 90 % původních hodnot, což představuje 10-ti násobné prodloužení životnosti skládky
  • jednoduché a účinné řízení spalovacího procesu
  • dokonalé vyhoření odpadu až na anorganický inertní materiál – škváru
  • škvára obsahuje minimální množství organických zbytků (1–5 %)
  • účinné odloučení sledovaných škodlivin ze spalin na hodnoty, které splňují zákonné normy
  • odseparování feromagnetických a neferomagnetických kovů ze škváry
  • využití škváry na technické zabezpečení skládek