promo

O společnosti

Politika společnosti

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

 • Zavazujeme se podnikat dle vysokých standardů morálky a etiky. Jsme otevření vůči všem, na něž má naše podnikání dopad.
 • Odpovídáme na dotazy a požadavky třetích stran a komunikujeme s dotčenými stranami včas a efektivně. Vystupuje-li kdokoli z nás v situaci, v níž může být důvodně pokládán za zástupce SAKO, měl by vyjadřovat jen stanoviska SAKO a nikoli své vlastní postoje.
 • Ve vztahu k našim zákazníkům si udržujeme profesionální nadhled. K zákazníkům se chováme vždy zdvořile a s pochopením k jejich potřebám. Zákazník potřebuje naši profesionální péči.
 • Zavádíme takové organizační struktury, technologii, systémy řízení, postupy a plány, které zaručují splnění všech relevantních a závazných zákonů, předpisů a norem.
 • Zavazujeme se podporovat trvalé a neustálé zlepšování efektivnosti a účinnosti systému managementu a poskytovat nezbytné zdroje k tomu potřebné.

VZTAH K POSKYTOVANÝM SLUŽBÁM

 • Zavazujeme se jako společnost v majetku města Brna vyvinout veškeré úsilí k řádnému a efektivnímu zabezpečení služeb, které pro město Brno poskytujeme.
 • Spokojenost našich zákazníků patří mezi naše prvořadé cíle. Chceme, aby se na nás naši zákazníci vždy rádi obraceli. Jsme připraveni nejen plnit všechny jejich požadavky, jak nejlépe umíme, ale jejich očekávání ještě překonávat.
 • V oblasti provozování zařízení pro energetické využívání odpadu deklarujeme realizovat taková opatření, která budou zlepšovat provozní i environmentální charakteristiky této činnosti.

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST

 • Průběžně měříme a vyhodnocujeme dopady prováděných činností na životní prostředí a snažíme se tyto dopady minimalizovat. Klademe důraz na realizaci opatření k zamezení znečišťovaní životního prostředí jak v rámci běžného provozu, tak i v oblasti nových projektů.
 • Dbáme na rozvoj preventivních opatření v daných provozních podmínkách a uplatňujeme bezpečnostní hlediska již při projektování všech nových technologií, poskytujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usilujeme o jeho trvalé zlepšování.

VZTAH SPOLEČNOSTI K ZAMĚSTNANCŮM

 • Poskytujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné odlišné charakteristiky.
 • Neustále usilujeme o zlepšování schopností a dovedností našich zaměstnanců. Dáváme zaměstnancům možnosti školení a vzdělávání, které podporují jejich současné a budoucí plány pracovního rozvoje.
 • Záleží nám na dobrých mezilidských vztazích, proto usilujeme o dobrou pracovní atmosféru a korektní vztahy mezi pracovníky horizontálně (mezi našimi pracovníky mezi sebou) i vertikálně (mezi nadřízenými a podřízenými).