Pro občany / Třídění / Předcházení vzniku odpadu

Předcházení vzniku odpadu

Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem

Dne 12. dubna 2021 v Brně slavnostně odstartoval systematický sběr biologického odpadu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0011285. 
Předmětem podpory je rozšíření míst sběrných nádob určených pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v rámci města Brna. V rámci projektu bylo pořízeno 1 000 ks nádob o objemu 240 l a 35 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 14 m3.
Realizací projektu dojde k navýšení kapacity systému separace biologicky rozložitelného odpadu o 3 061 tun/rok. 
Jako dodavatel nádob o objemu 240 l byla vybrána společnost NAODPAD s.r.o a dodavatel velkoobjemových kontejnerů společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o. 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 570 350,00 Kč
Výše podpory z fondů Evropské unie: 642 587,50 Kč (25 %)
Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 1 927 762,50 Kč, (75 %)

Předcházení vzniku odpadu

Nejlepší způsob, jak s odpadem nakládat, je žádný nevytvářet. V Brně proto funguje rozsáhlý projekt, jehož cílem je podpořit předcházení vzniku odpadu kompostováním bioodpadu, využíváním starého textilu či znovuvyužíváním nepotřebných, ale funkčních věcí. Realizací projektu je pověřena městská odpadová společnost SAKO Brno, a.s. ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna. Projekt je podpořen příspěvkem z EU fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Díky programu bylo v Brně ve spolupráci s Odborem životního prostředí města Brna v roce 2020 realizováno:

BRNO KOMPOSTUJE

Velkou „kompostovací revoluci“ zahájilo město Brno ve spolupráci se společností SAKO již v roce 2017, kdy proběhl výdej 2 100 kompostérů, které si občané mohli rezervovat elektronicky. Zájem byl tak obrovský, že všechny kompostéry byly rezervovány během pouhých 18 hodin. Na jaře roku 2020 proběhlo další kolo výdeje kompostérů pro občany města Brna. V rámci tohoto kola bylo vydáno celkem 3 000 kompostérů, které již slouží na brněnských zahrádkách. 

Kromě kompostérů k rodinným a bytovým domům nabízí město a městské části také pravidelný mobilní svoz zahradního odpadu. Ten nyní funguje v Bohunicích, Černovicích, Jundrově, Kníničkách, Komíně, Medlánkcáh a Žabovřeskách. Město zároveň řeší i podporu kompostování v zahrádkářských koloniích nabídkou kompostérů a jednorázového svozu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Cílem je razantně snížit množství biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu. Kompostování je nejekologičtější a nejekonomičtější cestou zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Odpad tak může být využíván v místě, kde vznikl, aniž by došlo k zatížení ovzduší jeho převážením. Všechny živiny v něm obsažené zároveň zůstávají přímo na místě. 

EU