Pro občany / Energetické využití odpadu

Energetické využití odpadu

Popis

Každý den svážíme odpad z černých popelnic do zařízení na energetické využití odpadu, kde jej měníme v čistou energii, která se vrací do vašich domovů. Ročně zpracujeme odpad od 1,5 milionu obyvatel a energeticky využijeme více než 230 tisíc tun směsného komunálního odpadu. Podobných zařízení je v celé České republice jen čtyři, na Moravě jsme jediní.

Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) kromě samotné inertizace biodegradabilních odpadů (pálení odpadů) představuje významný zdroj energie – funguje jako teplárna a elektrárna. Na rozdíl od nich k výrobě páry a elektrické energie nevyužívá primární neobnovitelné zdroje surovin a energií. ZEVO výrobou páry mimo jiné pokrývá část spotřeby tepla v Brně.

Vážní zařízení

Branou pro vozidla všech dodavatelů či odběratelů odpadů a surovin je váhovna. Vážení je automatické a data jsou zpracovává speciálním software. Vozidla s odpadem při vjezdu do areálu ZEVO projíždí detekčním systémem, který je schopen odhalit zdroje ionizujícího záření. Na váhovně je vedena evidence vstupů a výstupů do ZEVO. Zde se cesta přijímaných odpadů dělí na ty určené pro energetické využití a odpady na dotřiďovací linku.

Zásobník odpadu

Po zvážení vozidlo se spalitelným odpadem zamíří k některým z osmi vsypových vrat. Obsluha zkontroluje deklarovaný odpad a povolí jeho vysypání do zásobníku. Jeřábník polypovým drapákem odebírá dovezený odpad od vstupních skluzů zásobníku odpadů i od skluzu drtícího zařízení a přemísťuje jej dále do zásobníku. Provádí homogenizaci odpadů v zásobníku a plní násypky jednotlivých kotlů.

Kotle s příslušenstvím

Kotelna je osazena dvěma kotli pětitahové koncepce s vratisuvnými rošty typu MARTIN, jejichž technické parametry a vzduchový režim zajistí optimální provozní podmínky procesu spalování odpadu.
Odpad přiložený do kotle hoří sám a nepotřebuje další přídavné palivo. Odpad prochází na roštu fází zahřívání, vysoušení, zplyňování, hoření a dohoření. Teplota ve spalovací komoře kotle se pohybuje nad hranicí 1000°C. Produkt po spálení odpadu – škvára padá do mokrého vynašeče. Zde je škvára uhašena a zchlazena a přes vibrační třídič je pásovým dopravníkem dopravována do zásobníku škváry.

Turbína

Přehřátá vodní pára prochází kondenzační turbínou s jedním regulovaným a jedním neregulovaným odběrem. Regulovaný odběr je primárně využíván pro dodávky tepla do sítě CZT. Neregulovaný odběr slouží pro ohřátí a termické odplynění napájecí vody. Kondenzační pára z turbíny odchází do vzduchem chlazeného kondenzátoru, zde změní své skupenství zpět na kondenzát a opětovně se využívá pro napájení kotlů. Turbosoustrojí dále doplňuje převodovka a čtyřpólový synchronní generátor, jehož jmenovitý elektrický výkon je 22,7 MW.

Horkovodní výměníková stanice (HVS)

Horkovodní výměníková stanice pára - voda o tepelném výkonu 54 MW. Výstavba výměníkové stanice souvisí s přechodem sítí centrálního zásobování teplem města Brna z páry na horkou vodu. Tato výměníková stanice zajišťuje dodávku tepla do městské části Líšeň výkonem až 40 MW a do městské části Juliánov a tepelným výkonem až 14 MW. Horkovodní výměníková stanice se sestává ze 4 vertikálních zaplavovacích ohříváků pára/voda, každý o jmenovitém výkonu 14 MW, a šesti horizontálních odstředivých čerpadel, které zajišťují transport tepla k zákazníkům.

Chemická úprava vody (CHÚV)

Zajištění dostatečné zásoby napájecí vody o stanovených parametrech pro celý varný systém kotle má za úkol chemická úpravna vody. Napájecí voda je tvořena především vratným kondenzátem ze sítě CZT, čistým kondenzátem ze vzduchem chlazeného kondenzátoru a vodou z chemické úpravny vody, kde se k úpravě používá hlavně pitná voda. Vzhledem k poměrně vysokému obsahu solí v surové vodě by bez její úpravy došlo k zanesení varného systému kotle minerálními usazeninami i k poškození turbíny a kyslík rozpuštěný ve vodě by se podílel významnou měrou na korozi varného systému kotle.

Čištění spalin

Nezbytnou součástí technologického procesu spalování odpadů je pěti stupňový systém čištění spalin.

Škvárové hospodářství

Škvárové hospodářství je koncovým technologickým zařízením, které dále upravuje škváru – odpadní inertní produkt spalovacího procesu. Technologie slouží k manipulaci a separaci škváry, sestává ze zásobníku škváry, pojízdného mostového jeřábu, dopravníkového systému a separační linky. Škvára po průchodu spalovací komorou prochází přes mokrý vynašeč škváry a pomocí pásových dopravníků je dopravována do betonového zásobníku. Vytříděné železo i hliník jsou jako druhotné suroviny odváženy k dalšímu využití. Škvára je využívána pro technické zabezpečení skládek. Cílem společnosti je zajistit takové kvalitativní parametry škváry, aby bylo možné využívat škváru jako stavební materiál (zásypy, podsypy), a minimalizovat tak produkci odpadů.

Výhody zařízení na energetické využívání odpadu

 

Více v letáku ZEVO v Brně (PDF)

Ekologické limity

 

Historie

V roce 1904 bylo usnesením městského zastupitelstva v Brně rozhodnuto o zbudování spalovny odpadů. Byla to první spalovna na území Rakousko-Uherska postavená na základě ověřené technologie z německého Dortmundu a Hannoveru, kde byl použit spalovací systém firmy ALFONS CUSTODIS z Vídně. Vlastní stavba započala na podzim roku 1904 a už 24. 8. 1905 vyrobila Spalovna zemského hlavního města Brna první elektrickou energii z odpadu.

V hlavní budově byla umístěna spalovací pec, která měla sedm spalovacích komor ve spojení s BABCOCK-WILCOXOVÝM parním kotlem s připojením na PARSONOVU turbínu. Spalovna pracovala denně 11 hodin, přičemž spalovala průměrně 27,45 tuny odpadu za den. Svému účelu spalovna sloužila do roku 1941 a v posledních dnech druhé světové války byla vybombardována. Snaha o znovuobnovení spalovny ve městě Brně se datuje od roku 1946, avšak realizovat tento záměr trvalo více než 40 let.

Spalovna 20. století

Stavba nové spalovny byla zahájena v roce 1984 a zkušební provoz v lednu roku 1989. Generálním dodavatelem technologické části byla ČKD Dukla Praha a dodavatelem stavební části Průmyslové stavby Brno. Stavba byla řešena jako uzavřený ucelený komplex s prvním stupněm čištění spalin, tj. odloučení pevného úletu ze spalin na elektrostatických odlučovačích. Kotelna byla osazena třemi kotli s válcovými rošty (6 válců) systém Düsseldorf. Pro všechny tři spalovací kotle byl navržen jeden komín s výškou 125 metrů. V roce 1994 byl dobudován další stupeň čištění spalin na bázi polosuché vápenné metody rozšířené o dávkování aktivního uhlí do proudu spalin. Licenzorem stavby byla švédská firma ABB Fläkt. V říjnu 2004 byla instalována technologie čištění spalin pro snížení oxidu dusíku metodou selektivní nekatalytické redukce oxidu dusíku (SNCR).

Novodobé zařízení na energetické využívání odpadu

Získalo své parametry realizací projektu Odpadové hospodářství Brno (OHB), který byl spolufinancován Evropskou unií, Státním fondem životního prostředí, Statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a.s. Účelem a cílem projektu Odpadové hospodářství Brno bylo vybudovat s optimálním využitím stávajících zařízení a budov spalovny, včetně dopravních (příjmových) kapacit, komplex třídění, recyklace a energetického využití komunálního odpadu s kogenerací, tj. kombinovanou výrobou tepelné a elektrické energie tak, aby zařízení splňovalo emisní limity a stanovené technické podmínky provozu. Cílem společnosti je zajistit pro vyprodukovanu škváru výrobkový certifikát tak, aby vyhověla podmínkám pro využití ve stavebnictví a při rekultivaci. Instalací dotřiďovací linky je umožněno materiálové dotřídění separovaných složek komunálního odpadu.

Virtuální prohlídka

Film o našem zařízení