Energetické využití odpadu / Návoz odpadů / Seznam přijímaných odpadů

Seznam přijímaných odpadů

Seznam druhů odpadů energeticky využívaných v SAKO Brno, a.s.

Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a zpracování potravin
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 07 Odpady z lesnictví
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
03 01 01 Odpadní kůra a korek
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo
03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu
04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka
04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken
Odpady z fotografického průmyslu
09 01 07 Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
09 01 08 Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 03 Dřevěné obaly
15 01 05 Kompozitní obaly
15 01 06 Směsné obaly
15 01 09 Textilní obaly
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené (pouze papír a textil z autovraků)
16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 
Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
17 02 01 Dřevo
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné (pouze železniční pražce)
Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče nebo z výzkumu s nimi souvisejícícho (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadu ze stravovacích zařízení, které se zdravotnictvím bezprostředně nesouvisí)
18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování  jsou kladeny zvlášťní požadavky s ohledem na prevenci infekce (pouze pleny a plenkové kalhotky)
18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvlášťní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)
Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čistění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely
19 08 01 Shrabky z česlí (max. vlhkost 32%)
19 12 01 Papír a lepenka
19 12 06* Dřevo obsahující nebezpečné látky
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08 Textil
19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 10 Oděvy
20 01 11 Textilní materiály
20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 02 Odpad z tržišť
20 03 03 Uliční smetky
20 03 07 Objemný odpad
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené - pouze podobné živnostenské průmyslové odpady a odpady z úřadů

* označení pro nebezpečné odpady

Seznam odpadů k energetickému využití od 10_2015.pdf