Úvod / O společnosti

O společnosti

Základní informace

O SAKO Brno, a.s.

Název: SAKO Brno, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Akcionář: statutární město Brno 100 %
Sídlo: Jedovnická 2, 628 00 Brno, Česká republika
Datum vzniku: 1. 7. 1994
Identifikační číslo: 60 71 34 70
Daňové identifikační číslo: CZ 60 71 34 70
Rejstříkový soud: Krajský obchodní soud, obchodní rejstřík v Brně
Číslo vložky u RS: oddíl B, vložka č. 1371

Předměty činnosti společnosti SAKO Brno, a.s.

Divize

Divize ZEVO: Jedovnická 2, 628 00 Brno
Divize Svoz odpadu: Černovická 15, 617 00 Brno

Dceřiné společnosti SAKO Brno, a.s.

ASTV, s.r.o. 51% podíl SAKO Brno, a.s.
SAKO Brno SOLAR, a.s.. 100% podíl SAKO Brno, a.s.

 Provozovaná zařízení dle zákona o odpadech

Název provozovnyAdresaIČZIČZUJ
Zařízení pro energetické využívání odpadu - spalovna Jedovnická 4742/2
628 00 Brno
CZB00341 551058
Dotřiďovací linka Jedovnická 4742/2
628 00 Brno
CZB01162 551058
Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadu Jedovnická 4247/2
628 00 Brno
CZB00182 551058

Statutární orgány společnosti

Společnost SAKO Brno, a.s., je zapsána v OR u KS Brno, oddíl B, vložka 1371, IČO 607 134 70. Jediným akcionářem společnosti je statutární město Brno, které jmenuje členy statutárních orgánů.

Představenstvo společnosti

Ing. Pavel Urubek předseda představenstva
Ing. Daniel Struž, MBA místopředseda představenstva
Mgr. Břetislav Štefan člen představenstva
Bc. Jakub Hruška člen představenstva
Ing. Petr Hýbler člen představenstva
Petr Šafařík člen představenstva
Ing. Aleš Kvíčala člen představenstva
RNDr. Jiří Herman, Ph.D. člen představenstva
Mgr. Filip Leder člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Pavel Loutocký předseda dozorčí rady
Libor Tupa místopředseda dozorčí rady
Libor Zabloudil člen dozorčí rady
Leoš Prokeš, MBA člen dozorčí rady
Ing. Michal Ratiborský člen dozorčí rady
Radim Podborský člen dozorčí rady

Management společnosti

Ing. Karel Jelínek generální ředitel 548 138 142 reditelstvi@sako.cz
Ing. Martin Mužila ředitel divize ZEVO 548 138 114 spalovna@sako.cz
Ing. Jiří Šanda ekonomický ředitel 548 138 178 ekonom@sako.cz
Ing. Iveta Jurenová obchodní ředitelka 548 138 177 obchod@sako.cz

Výbor pro audit

Společnost zřídila v souladu s § 44, odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech Výbor pro audit.

Martin Drdla, MSc. předseda výboru pro audit
Ing. Simona Ondroušková místopředsedkyně výboru pro audit
Ing. Stanislav Chaloupka člen výboru pro audit

Koncern

Společnost SAKO Brno, a.s. je členem koncernu SMB

Řídící osobou je Statutární město Brno, IČ 449 92 785, se sídlem Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno.

Vedle společnosti SAKO Brno, a.s. jsou řízenými osobami následující obchodní společnosti:

Veřejné zakázky

Společnost SAKO Brno, a.s., oznamuje uchazečům, že výběrová řízení jsou zveřejňována na profilu zadavatele: https://zakazky.sako.cz/

Společenská odpovědnost

Jako jedna z nejstabilnějších společností na Brněnsku si uvědomujeme svoji společenskou odpovědnost za životní prostředí a rozvoj regionu, ve kterém působíme. Proto se nesoustředíme pouze na ekonomický růst naší společnosti a zlepšování kvality našich služeb, ale také na dlouhodobější podporu širších environmentálních a společenských aspektů celého brněnského regionu.

Podporujeme čisté a zdravé Brno

V první řadě se soustřeďujeme na podporu projektů, které se týkají zkvalitnění životního prostředí ve městě Brně. Aktivně jsme se proto zapojili do projektu brněnského magistrátu Pro čistější Brno, jehož cílem je trvale zlepšovat ovzduší v našem městě a jeho okolí. Dlouhodobě spolupracujeme s Nadací Veronika, největší moravskou nadací, která se věnuje aktivitám na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí.

Podporujeme třídění odpadů

Rozšiřujeme povědomí o tom, jak zacházet s odpady a jak je důležité odpady třídit. Prostřednictvím našeho výchovně vzdělávacího environmentálního centra šíříme ekologickou osvětu ve spolupráci se školami, firmami i nekomerčními subjekty. Realizujeme cílené kampaně na třídění a další zpracování odpadu jako důležité druhotné suroviny. Naším významným partnerem je EKO-KOM, nezisková akciová společnost, která provozuje celorepublikový systém třídění, recyklace a využití obalového odpadu. Podporujeme také menší lokální projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí.

Podporujeme život v městských částech

Chceme být dobrým sousedem občanům městských částí, které jsou v bezprostředním okolí sídla naší společnosti. Pravidelně podporujeme řadu místních kulturních a společenských akcí zacílených na posílení kulturního života a občanské sounáležitosti napříč všemi generacemi.

Podporujeme zdraví

Naše aktivity v oblasti společenské odpovědnosti zahrnují i programy na podporu zdraví a zlepšení postavení zdravotně znevýhodněných spoluobčanů. Jako příklad můžeme uvést podporu Sdružení pro alergické a astmatické děti, dětského centra rodinného typu Chovánek či naši spolupráci s projektem Srdcerváči v oblasti širšího pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením.
V oblasti společenské odpovědnosti preferujeme dlouhodobější spolupráci před podporou jednorázových projektů. Naší spádovou oblastí je především Brno a jeho nejbližší okolí.

Politika společnosti

Všeobecná pravidla

Zavazujeme se podnikat dle vysokých standardů morálky a etiky. Jsme otevření vůči všem, na něž má naše podnikání dopad.
Odpovídáme na dotazy a požadavky třetích stran a komunikujeme s dotčenými stranami včas a efektivně. Vystupuje-li kdokoli z nás v situaci, v níž může být důvodně pokládán za zástupce SAKO, měl by vyjadřovat jen stanoviska SAKO a nikoli své vlastní postoje.

Ve vztahu k našim zákazníkům si udržujeme profesionální nadhled. K zákazníkům se chováme vždy zdvořile a s pochopením k jejich potřebám. Zákazník potřebuje naši profesionální péči.
Zavádíme takové organizační struktury, technologii, systémy řízení, postupy a plány, které zaručují splnění všech relevantních zákonů, předpisů a norem.
Zavazujeme se podporovat trvalé a neustálé zlepšování efektivnosti a účinnosti systému managementu a poskytovat nezbytné zdroje k tomu potřebné.

Vztah k poskytovaným službám

Zavazujeme se jako společnost v majetku města Brna vyvinout veškeré úsilí k řádnému a efektivnímu zabezpečení služeb, které pro město Brno poskytujeme.

Spokojenost našich zákazníků patří mezi naše prvořadé cíle. Chceme, aby se na nás naši zákazníci vždy rádi obraceli. Jsme připraveni nejen plnit všechny jejich požadavky, jak nejlépe umíme, ale jejich očekávání ještě překonávat.

V oblasti provozování zařízení pro energetické využívání odpadu deklarujeme realizovat taková opatření, která budou zlepšovat provozní i environmentální charakteristiky této činnosti.

Péče o životní prostředí a bezpečnost

Průběžně měříme a vyhodnocujeme dopady prováděných činností na životní prostředí a snažíme se tyto dopady minimalizovat. Klademe důraz na realizaci opatření k zamezení znečišťovaní životního prostředí jak v rámci běžného provozu, tak i v oblasti nových projektů.

Dbáme na rozvoj preventivních opatření v daných provozních podmínkách a uplatňujeme bezpečnostní hlediska již při projektování všech nových technologií, poskytujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usilujeme o jeho trvalé zlepšování.

Vztah společnosti k zaměstnancům

Poskytujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné odlišné charakteristiky.

Neustále usilujeme o zlepšování schopností a dovedností našich zaměstnanců. Dáváme zaměstnancům možnosti školení a vzdělávání, které podporují jejich současné a budoucí plány pracovního rozvoje.

Záleží nám na dobrých mezilidských vztazích, proto usilujeme o dobrou pracovní atmosféru a korektní vztahy mezi pracovníky horizontálně (mezi našimi pracovníky mezi sebou) i vertikálně (mezi nadřízenými a podřízenými).

Vize

Chceme patřit ke špičce v oblasti profesionálního poskytování komunálních služeb a výroby čisté energie.

Mise

Veškerou naší činností přispíváme k rozvoji, prosperitě a příjemnému životu občanů brněnského regionu.

Firemní hodnoty

Při jakékoli činnosti se řídíme firemními hodnotami, které jsou pro nás morálním závazkem.

Členství v organizacích

Naše společnost je členem těchto sdružení a asociací:

Historie

 

V roce 1904 bylo usnesením městského zastupitelstva v Brně rozhodnuto o zbudování spalovny odpadů. Byla to první spalovna na území Rakousko-Uherska postavená na základě ověřené technologie z německého Dortmundu a Hannoveru, kde byl použit spalovací systém firmy ALFONS CUSTODIS z Vídně. Vlastní stavba započala na podzim roku 1904 a už 24. 8. 1905 vyrobila Spalovna zemského hlavního města Brna první elektrickou energii z odpadu.

V hlavní budově byla umístěna spalovací pec, která měla sedm spalovacích komor ve spojení s BABCOCK-WILCOXOVÝM parním kotlem s připojením na PARSONOVU turbínu. Spalovna pracovala denně 11 hodin, přičemž spalovala průměrně 27,45 tuny odpadu za den. Svému účelu spalovna sloužila do roku 1941 a v posledních dnech druhé světové války byla vybombardována. Snaha o znovuobnovení spalovny ve městě Brně se datuje od roku 1946, avšak realizovat tento záměr trvalo více než 40 let.

Spalovna 20. století

Stavba nové spalovny byla zahájena v roce 1984 a zkušební provoz v lednu roku 1989. Generálním dodavatelem technologické části byla ČKD Dukla Praha a dodavatelem stavební části Průmyslové stavby Brno. Stavba byla řešena jako uzavřený ucelený komplex s prvním stupněm čištění spalin, tj. odloučení pevného úletu ze spalin na elektrostatických odlučovačích. Kotelna byla osazena třemi kotli s válcovými rošty (6 válců) systém Düsseldorf. Pro všechny tři spalovací kotle byl navržen jeden komín s výškou 125 metrů. V roce 1994 byl dobudován další stupeň čištění spalin na bázi polosuché vápenné metody rozšířené o dávkování aktivního uhlí do proudu spalin. Licenzorem stavby byla švédská firma ABB Fläkt. V říjnu 2004 byla instalována technologie čištění spalin pro snížení oxidu dusíku metodou selektivní nekatalytické redukce oxidu dusíku (SNCR).

Novodobé zařízení na energetické využívání odpadu

Získalo své parametry realizací projektu Odpadové hospodářství Brno (OHB), který byl spolufinancován Evropskou unií, Státním fondem životního prostředí, Statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a.s. Účelem a cílem projektu Odpadové hospodářství Brno bylo vybudovat s optimálním využitím stávajících zařízení a budov spalovny, včetně dopravních (příjmových) kapacit, komplex třídění, recyklace a energetického využití komunálního odpadu s kogenerací, tj. kombinovanou výrobou tepelné a elektrické energie tak, aby zařízení splňovalo emisní limity a stanovené technické podmínky provozu. Cílem společnosti je zajistit pro vyprodukovanu škváru výrobkový certifikát tak, aby vyhověla podmínkám pro využití ve stavebnictví a při rekultivaci. Instalací dotřiďovací linky je umožněno materiálové dotřídění separovaných složek komunálního odpadu.