Pro podnikatele a obce / Časté dotazy

Časté dotazy

Svoz odpadu

Z jakých lokalit zabezpečujete pravidelné svozy odpadů?

Na celém území města Brna a ze zasmluvněných obcí. Více informací vám poskytne naše obchodní oddělení: svozodpadu@sako.cz

Jsem živnostník z Brna, jak si mohu objednat pravidelný svoz odpadu?

Více informací a kontakty najdete zde.

Jaká je cena pravidelného svozu odpadu?

Ceny jsou individuální podle rozsahu poskytovaných služeb zákazníka. Obchodní oddělení vám zpracuje cenovou nabídku, stačí vyplnit a zaslat kontaktní formulář, který najdete zde.

Které druhy odpadu lze třídit a pravidelně svážet?

Pravidelně je možné svážet směsný komunální odpad, separované využitelné složky - papír, plast a sklo, dále gastroodpad a ve vybraných lokalitách rovněž bioodpad.

Jak často odpad svážíte?

Četnost vývozu záleží na svozových trasách a potřebách zákazníka. Pro více informací kontaktuje obchodní oddělení: svozodpadu@sako.cz

Chci třídit odpad, co pro to mohu udělat?

Společnost SAKO zajišťuje pravidelné svozy jak směsného komunálního, tak separovaného odpadu (papír, plast, sklo). S vaším požadavkem se obracejte na obchodní oddělení vyplněním kontaktního formuláře zde nebo na e-mailové adrese svozodpadu@sako.cz.

Jak je možno objednat mimořádný svoz odpadu?

V případě již existující smlouvy se prosím obracejte na dispečink společnosti SAKO: dispecink@sako.cz nebo telefonicky na číslo 800 139 139 nebo 548 138 315 v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod.

V ostatních případech kontaktujte obchodní oddělení svozodpadu@sako.cz.

V případě potřeby lze zakoupit pytle s logem společnosti SAKO, které můžete odložit kdekoli k popelnici SAKO, odkud bude zajištěn jeho odvoz. Cena pytle o objemu 110l je á 50,-/Kč vč. DPH. Pytle můžete zakoupit na provozovně SAKO Brno, a.s., divize Svoz, Černovická 15 na oddělení dispečinku v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod.

Rád bych si uzavřel smlouvu na pravidelný svoz odpadu, co všechno budu k vyřízení potřebovat?

Bližší informace k odpadům, jejíchž svoz zajišťujeme, vč. kontaktů na odpovědné osoby najdete zde.

Jakým způsobem lze podepsat smlouvu?

Smlouvu můžete přijít podepsat osobně na provozovnu společnosti SAKO Brno, a.s., divize svoz, Černovická 15 v pracovní dny od 7:30 – 15:00 hod na obchodní oddělení. Termín schůzky je vhodné si předem telefonicky domluvit na telefonním čísle 548 138 313 nebo 548 138 304.

Smlouvu lze rovněž zaslat poštou na vámi požadovanou korespondenční adresu.

Návrh smlouvy k nahlédnutí, nikoli k podpisu, lze zaslat v elektronické podobě.

Zasíláte faktury elektronicky?

Faktury jsou standardně zasílány elektronicky, poštou zasíláme pouze na vyžádání na korespondenční adresu, kterou zákazník uvede při zpracování smlouvy. 

Zajišťujete na území města Brna pravidelný svoz bioodpadu?

V současné době je bioodpad pravidelně svážen z biopopelnic umístěných na katastru města a prostřednictvím mobilního sběru.

Podnikatelé mohou bioodpad navážet sami do sběrného dvoru odpadů na Jedovnické 4.

V případě potřeby zajišťujeme odvoz bioodpadu na centrální kompostárnu Brno, a to velkoobjemovými kontejnery. Pro bližší informace můžete kontaktovat oddělení VOK - dispečink kucerova@sako.cz nebo telefonicky 548 138 314.

Lze zbytky jídel a potravin z restauračních a stravovacích zařízení vhazovat do komunálního odpadu?

Zbytky jídel z restauračních a stravovacích zařízení tzv. gastroodpad nelze vhazovat do nádob na komunální odpad. Tento odpad je svážen samostatně ve speciálních nádobách nebo soudcích. Pravidelné svozy na území města Brna se uskutečňují 2x týdně, případně individuálně dle domluvy se zákazníkem. Více informací získáte na svozodpadu@sako.cz

Jak nakládat s fritovacím olejem?

Rovněž fritovací oleje se sbírají odděleně do PET lahví, či kanystrů. Jejich svoz je zabezpečen spolu se svozem gastroodpadu.

Můžeme do komunálního odpadu vyhodit rovněž baterie a zářivky?

Baterie a zářivky v žádném případě nepatří do komunálního odpadu. Tyto odpady, stejně jako např. léky, barvy, chemikálie, biologický odpad vč. jehel a čepelek od skalpelů musí být likvidovány samostatně a na jejich odstranění jsou kladeny zvláštní požadavky. Ohledně likvidace těchto odpadů kontaktuje obchodní oddělení svozodpadu@sako.cz. Některé odpady lze rovněž převzít, po dohodě, na sběrném dvoře odpadů, Jedovnická 4.

Jakým způsobem lze ukončit smlouvu?

Ukončit smlouvu lze zasláním výpovědí, a to dle smluvních podmínek. Standardně je výpovědní lhůta 3 měsíce. S ohledem na okolnosti lze smlouvu vypovědět dohodou. Písemnou výpověď, s termínem ukončení a podpisem jednatele nebo zplnomocněné osoby je nutno zaslat poštou na adresu: SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno nebo nascanované mailem na adresu svozodpadu@sako.cz. V případě potřeby kontaktujte obchodní oddělení 548 138 313 nebo 548 138 304.

Třídění odpadu

Co se třídí v Brně do modrých kontejnerů?

Odpověď najdete zde.

Co se třídí v Brně do žlutých kontejnerů?

Odpověď najdete zde.

Je pravda, že do žlutých kontejnerů patří kromě plastů také kartony od mléka?

Ano

Kam se teď dávají plechovky od piva?

Hliníkové plechovky od nápojů patří v Brně do žlutých kontejnerů, nebo je můžete odevzdat na sběrném středisku odpadů. Jejich seznam a pracovní dobu najdete zde.

Co se třídí v Brně do zelených kontejnerů?

Odpověď najdete zde.

Kde končí odpad z barevných kontejnerů?

Odpad z modrých a žlutých kontejnerů, posbíraný občany města Brna, končí na dotřiďovací lince naší firmy, kde se odstraní nečistoty a pokračuje k dalším zpracovatelům. Sklo se vozí přímo do skláren.

Je možné, že se v každém městě či vesnici třídí jinak?

Je to možné, každá obec si sama nastavuje svůj systém třídění co a kam se bude třídit. Neexistuje jednotný celorepublikový systém třídění. Vždy se orientujte dle nálepek na příslušném kontejneru, nebo se informujte na místním obecním úřadě.

K čemu se používají v Brně podzemní kontejnery?

Podzemní kontejnery slouží ke sběru tříděného odpadu, jde o urbanistické řešení umístění barevných kontejnerů v centru města Brna. Více informací naleznete zde.

Co s odpadem, který se nedá dát do barevných kontejnerů?

Další možností odevzdání tříděného odpadu jsou sběrná střediska odpadů, jejichž seznam, pracovní dobu a soupis odebíraného odpadu najdete zde.

Má smysl třídit? Využívá se vytříděný materiál vůbec k něčemu?

Samozřejmě má. Podívejte se, kam putuje vytříděný brněnský odpad.

Velkoobjemové kontejnery

Které druhy odpadu lze odvážet velkoobjemovými kontejnery?

Nejčastějšími odpady jsou spalitelný a nespalitelný objemný odpad, stavební odpad - sutě, bioodpad a dále například skartace dokumentů, kovy aj. V případě bližších informací kontaktujte dispečink VOK kucerova@sako.cz

Z jakých lokalit zabezpečujete odvozy odpadů?

Na celém území města Brna a z regionu Brno-venkov. Vzdálenější oblasti jsou pak řešeny individuálně. Více informací vám poskytne dispečink VOK kucerova@sako.cz

Jsem firma z Brna, jak si mohu objednat odvoz odpadu?

Stačí vyplnit a zaslat kontaktní formulář, který najdete zde nebo kontaktujte dispečink VOK kucerova@sako.cz, 548 138 314.

Jaká je cena za dopravu a odstranění odpadu?

Ceny jsou individuální podle rozsahu poskytovaných služeb (druh odpadu a vozidla, lokalita aj.). Rádi vám zpracujeme cenovou nabídku, stačí vyplnit a zaslat kontaktní formulář, který najdete zde  nebo kontaktovat dispečink VOK kucerova@sako.cz

Poskytuje vaše společnost pronájem velkoobjemových kontejnerů?

Společnost SAKO disponuje širokým vozovým parkem včetně kontejnerů. Kontejnery lze poskytnout do dlouhodobého nebo krátkodobého pronájmu. Bližší informace vám poskytne dispečink VOK kucerova@sako.cz

Je možné vaším prostřednictvím zajistit skartaci dokumentů?

Ano, společnost SAKO zabezpečuje skartaci dokumentů.

V případě, že si dopravu dokumentů ke skartaci zabezpečíte sami, kontaktujte prosím pro bližší informace obsluhu váhy na telefonním čísle 548 138 174 – zde vám sdělí rovněž cenové podmínky i ostatní potřebné informace týkající se návozu.

V případě, že budete potřebovat zabezpečit odvoz odpadu – skartace, obracejte se prosím na dispečink oddělení VOK kucerova@sako.cz nebo telefonní číslo 548 138 314.

Průmyslové a nebezpečné odpady

Z jakých lokalit zabezpečujete odvozy odpadů?

Svoz průmyslových a nebezpečných odpadů zajišťujeme na celém území města Brna a z regionu Brno-venkov. Vzdálenější oblasti jsou pak řešeny individuálně. Více informací vám poskytne obchodní oddělení svozodpadu@sako.cz

Jsem firma z Brna, jak si mohu sjednat schůzku nebo nechat zpracovat cenovou nabídku?

Stačí vyplnit a zaslat kontaktní formulář, který najdete zde nebo kontaktujte přímo obchodní oddělení svozodpadu@sako.cz, 548 138 304

Jaké jsou cenové podmínky za odstranění nebezpečného odpadu?

Ceny jsou individuální podle rozsahu poskytovaných služeb (druh a množství odpadu, způsobu přepravy odpadu a lokalita). Rádi si s vámi domluvíme schůzku a zpracujeme cenovou nabídku. Stačí vyplnit a zaslat kontaktní formulář, který najdete zde  nebo nás kontaktovat svozodpadu@sako.cz, 548 138 304

Pokud máme jen malé množství odpadu, můžeme je odevzdat na některém ze sběrných středisek ve městě Brně?

Pro podnikatele slouží sběrný dvůr odpadů Jedovnická 4, kam lze odpad přivézt a předat. Předání odpadu je zpoplatněno dle platných cenových podmínek.

Kde mohu jako podnikatel odevzdat vyřazené elektrozařízení, baterie a zářivky?

V případě, že jste schopni si odvoz odpadu zabezpečit sami, slouží pro účely předání odpadu sběrný dvůr Jedovnická 4, Brno, kam lze odpad přivézt a předat. Předání odpadu mimo systém zpětného odběru může být zpoplatněno dle platných cenových podmínek. Pro bližší informace vč. otevírací doby kontaktujte obsluhu ASTV na telefonním čísle 606 078 829.

V případě, že vaše společnost potřebuje zajistit rovněž přepravu odpadu, kontaktujte prosím dispečink VOK kucerova@sako.cz

Exkurze

Dá se jít do spalovny na exkurzi?

Ano, více informací získáte zde.

Energetické využití odpadu a skartace dokumentů

Za jakých podmínek mohu dovézt odpad přímo na spalovnu?

Podmínky návozu odpadu do spalovny naleznete zde.

Jaké druhy odpadů mohu dovézt a nechat spálit ve spalovně?

Seznam odpadů přijímaných k energetickému využití naleznete zde.

Kdy mohu odpad na spalovnu dovézt? Jaká je provozní doba?

Provozní dobu váhy naleznete zde.

Mohu ve spalovně nechat skartovat dokumenty?

Sběrné dvory pro živnostníky a obce

Jsem živnostník, můžu odvézt na sběrný dvůr odpad?

Ne, síť sběrných dvorů v Brně slouží pro ukládání odpadu od nepodnikajících fyzických osob, tedy od občanů města Brna. Pro živnostníky je zřízen speciální sběrný dvůr na Jedovnické 4, Brno.

Co mám udělat s odpadem, který mi vzniká při živnostenské činnosti?

Všechny právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, mají povinnost likvidovat odpad, jehož jsou původcem, dle zákona 185/101 Sb.

Jsem právnická osoba, co mám udělat s odpadem, který vzniká při mé podnikatelské činnosti?

Všechny právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, mají povinnost likvidovat odpad, jehož jsou původcem, dle zákona 185/101 Sb.